ΠΟΛITIKH ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  -  ΣΥ.Φ.ΦΑ.Σ.ΔΥ.Μ  ΣΥΝ ΠΕ


  

 Πρωταρχικός στόχος του Συνεταιρισμού, είναι να παρέχει υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των μελών, των πελατών, της ισχύουσας νομοθεσίας και κυρίως τους κανόνες εμπορίας όπως αυτοί περιγράφονται στις εθνικές και κοινοτικές οδηγίες. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο Συνεταιρισμός εφαρμόζει ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο εξασφαλίζει ότι η παρεχόμενη υπηρεσία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της.

 

 Το σύστημα ποιότητας προβλέπει καθορισμό στόχων για την ποιότητα, ανά συχνότητα τέτοια, ώστε σε κάθε χρονική περίοδο να εξασφαλίζεται η βελτίωση και η αποτελεσματικότητά του. Προβλέπει επίσης, οδηγίες εργασίας προς τους εργαζομένους, ώστε ο τρόπος εργασίας του να είναι εναρμονισμένος με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Συνεταιρισμού. Γι' αυτό το σκοπό διατίθεται το κατάλληλο προσωπικό, ακολουθούνται οι κατάλληλες διαδικασίες και παρέχονται η απαραίτητη εκπαίδευση και οι πόροι ώστε η ποιότητα να είναι διαρκής και απρόσκοπτη. Η τήρηση της πολιτικής του Συνεταιρισμού για την ποιότητα, είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους της εταιρείας και γενικά για όσους έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με αυτή. Στόχος της πελατοκεντρικής αντίληψης και φιλοσοφίας του Συνεταιρισμού, είναι η τήρηση ενός διαρκούς ανοικτού καναλιού με τα μέλη και τους πελάτες, που να εξασφαλίζει τη λήψη όλων των μηνυμάτων, θετικών και αρνητικών, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

 Η πολιτική για την ποιότητα, είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό του Συνεταιρισμού και η πρωταρχική δέσμευση για την τήρηση και εφαρμογή της ανήκει στην Ανώτατη Διοίκηση.

 


Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτή την κατηγορία.